Vállalkozási Szerződés Minta

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől
Név:
Lakcím:
továbbiakban, mint Megrendelő
másfelől
Vállalkozás neve: Kovács Building & Security Kft.
Székhelye: 1157 Budapest Nyírpalota út 87.
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 27443990-2-42
Bankszámláját vezető hitelintézet:
Bankszámlaszáma:

Képviseli:
továbbiakban, mint Vállalkozó (együttes említésük esetén Felek) között az alábbi feltételek
mellett:

 1. Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja …….. szám alatti lakás/ház/épület
  felújításához/építéséhez kapcsolódó munkák elvégzését. A szerződésben foglalt munkák a
  Vállalkozó …… kelt árajánlatai alapján kerültek meghatározásra, melyet Megrendelő
  elfogadott.
 2. A Vállalkozó a munkákat első osztályú minőségben végzi el, a szükséges anyagokat a
  szerződés mellékletét képező árajánlatokban meghatározott mennyiségben és
  minőségben beszerzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzésére kivitelezési
  jogusultsággal, szakmai képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik.
 3. A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrízheti és kifogásait az
  ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a Vállalkozó akkor is
  felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.
 4. A Felek a vállalkozási díjat bruttó ……., azaz bruttó ……… forintban határozzák meg.
  a) A vállalkozási díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi
  munka-, anyag- és egyéb költséget.
  b) A vállalkozási díj a szerződés műszaki tartalmának megvalósítását igazoló a
  Felek által lezárt Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján fizethető.
  c) A Megrendelő a vállalkozási díjat – számla ellenében – az átvételtől számított
  8 banki napon belül a Vállalkozó xxxx Banknál xxxxx számú bankszámlájára
  való átutalással köteles kiegyenlíteni.

d) Amennyiben a Megrendelő az igazolt számlát késedelmesen fizeti meg, úgy
erre vonatkozóan köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
késedelmi kamatként megfízetni.

 1. A munkaterület átadási határideje:
  A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a munkaterület
  átadási határidejére a Vállalkozónak átadja. A Megrendelő a munka elvégzéséhez
  szükséges feltételeket, elektromos áram és víz a Vállalkozó számára biztosítja.
 2. A munka befejezési határideje:
  a) Az esetleges pótmunkák, illetve többletmunkák a befejezési határidő
  módosítását vonhatják maguk után, melyet a Felek a pótmunka, illetve
  többletmunka megrendelésekor állapítanak meg.
  b) Pótmunkát, csak a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott pótárajánlat alapján
  tud a Megrendelő elfogadni. Pótmunkát képeznek azok az ajánlati
  költségvetésben nem szereplő, de a feladat teljesítéséhez műszakilag szükséges
  munkafolyamatok, melyek előre nem láthatóak, illetve az ajánlat műszaki
  tartalmát módosítják.
 3. A Vállalkozó köteles az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 3 nappal
  előbb értesíteni. A Megrendelő határidő előtti teljesítést – előteljesítést – elfogad, és ez
  esetben, megfelelően igazolt számla esetén, annak kifizetését vállalja.
 4. Az átadás-átvétel tényét és az esetleges hibákat a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben
  rögzítik. A Vállalkozó a jegyzőkönyvbe felvett hiányosságokat köteles az átadásátvételtől számított 8 napon belül pótolni, a hibákat kijavítani.
 5. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási,
  figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az
  általa szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.
 6. A Vállalkozó a kivitelezés időtartalma alatt köteles a munkavédelmi, tűzvédelmi és
  vagyonvédelmi előírásokat betartani.
 7. A Vállalkózó vállalja, hogy a munka átadásától számított 1 évig teljeskörű jótállási
  kötelezettséggel tartozik a megrendelőnek. A jótállás tényéről a Vállalkozó jótállási
  jegyet állít ki.
 8. A Vállalkozó esetleges vitás kérdések esetén 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelmi
  Törvényben leírt Békéltető Testület határozatát elfogadja.
 9. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani.

Ezt a szerződést a Felek egyetértően elfogadták, a Megrendelő és a Vállalkozó cégjegyzésre
igazoltan jogosult képviselője aláírták.
Kelt:
……………………………………….. …………………………………….
a Megrendelő képviseletében a Vállalkozó képviseletében

Előttük, mint tanúk előtt:

 1. Név:………………………Lakcím:…………………………………Aláírás:………………….
 2. Név:……………………….Lakcím:…………………………………Aláírás:…………………